امام جمعه تبریز: قدرت منطقه ای آمریکا در خاورمیانه افول کرده است - کاف نیوز