امام جمعه تبریز: روحانیون برای پاسخگوئی به شبهات اهتمام کنند - کاف نیوز