امام جمعه تبریز: دشمن درصدد سیاسی کردن موضوع سلامت در کشورمان است - کاف نیوز