امام جمعه تبریز: جنبش های اعتراضی تنها امید فلسطینیان است - کاف نیوز