امام جمعه تبریز: بیانیه گام دوم انقلاب زمینه ساز استقلال اقتصادی است - کاف نیوز