امام جمعه تبریز: آموزش عنصر اصلی کاهش تلفات در حوادث است - کاف نیوز