اولویت اصلی در مديريت بحران، شناسايي كانون هاي بحران است - کاف نیوز