اقدامی برای داخلی سازی صنایع کشور نشده است - کاف نیوز