افزایش 48 درصدی بارش‌های استان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته - کاف نیوز