افزایش ۶۸ درصدی داد و ستد در بورس تبریز - کاف نیوز