افزایش تدریجی دمای آذربایجان شرقی از روز دوشنبه - کاف نیوز