افزایش آگاهی مردم عامل اصلی پیشگیری از وقوع آتش سوزی مراتع است - کاف نیوز