افراد چاق بیشترین میزان مرگ ناشی از کرونا را دارند - کاف نیوز