اغلب دام های خروجی از آذربایجان شرقی مولد است - کاف نیوز