اعضای تیم تراکتورسازی به کسر 25 درصد قرارداد جریمه شدند - کاف نیوز