اعضای بدن دختر 12 ساله تبریزی به پنج بیمار حیات بخشید - کاف نیوز