اعزام تيم تخصصی و مجهز امداد و نجات به منطقه لرستان - کاف نیوز