استوکس حاضر است هزینه‌های بسیار هنگفتی پرداخت کرده و جدا شود - کاف نیوز