استقلال تهران در مقابل ماشین سازی تبریز متوقف شد - کاف نیوز