استقبال هواداران از تیم در تبریز خودجوش بود - کاف نیوز