استفاده تبلیغاتی، مشکل دریاچه ارومیه را تشدید می‌کند - کاف نیوز