استاندار آذربایجان شرقی: تحت لوای توسعه به بخش کشاورزی آسیب وارد می شود - کاف نیوز