استاندار آذربایجان شرقی بر حفظ اراضی کشاورزی استان تأکید کرد - کاف نیوز