استاد دانشگاه تبریز مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور صنایع شد - کاف نیوز