از هرگونه همکاری علمی و صنعتی با صنایع و دانشگاه‌های ترکیه استقبال می‌کنیم - کاف نیوز