از تمام اختیارات قانونی خود برای حل مشکلات بخش تولید استفاده می‌کنیم - کاف نیوز