ارتباط تنگاتنگ مسئولان با مردم، باعث رفع مشکلات می‌شود - کاف نیوز