اختصاص اعتبار 1000 میلیارد تومانی برای احیای دریاچه ارومیه در سال ۹۹ - کاف نیوز