احیای دریاچه ارومیه با ۳۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه شده - کاف نیوز