احداث سه کمپ گردشگری در "چاراویماق" گامی رو به رشد در مسیر توسعه گردشگری - کاف نیوز