احتمال بارش تگرگ و اصابت صاعقه بر اثر نفوذ سامانه بارشی جدید به استان - کاف نیوز