اجرای موسیقی آذربایجانی در مراکز گردشگری تصویب شد - کاف نیوز