اجرای عملیات اکتشاف نفت در استان باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود - کاف نیوز