اجرای طرح بازآفرینی شهری نیازمند رفع تعارضات فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد است - کاف نیوز