اجباری برای حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدارس وجود ندارد - کاف نیوز