اتاق بازرگانی ایران، جایگاهی که تبریز به راحتی از دست داد! - کاف نیوز