آمریکا و غرب بدنبال به یغما بردن منابع دنیای عرب هستند - کاف نیوز