آمریکا به دنبال برداشتن طالبان از سر راه خود است/ توافق با طالبان برنامه انتخاباتی ترامپ - کاف نیوز