آل هاشم: هنرمندان با قلم و هنر خود آموزه‌های دینی را در جامعه نشر دهند - کاف نیوز