آل‌هاشم: سناریوی تابستان داغ برای توطئه در ایران از تحلیل‌های اشتباه دشمن ‌بود - کاف نیوز