آل‌هاشم: جوانان امروز از جوانان دوران جنگ اگر جلوتر نباشند، عقب‌تر هم نیستند - کاف نیوز