آقای سید احمد خاتمی «قول لیّن» شما کجاست؟ - کاف نیوز