آغاز عملیات اجرایی فازهای 3 و 4 نیروگاه سهند بناب با حضور وزیر نیرو - کاف نیوز