آذربایحان شرقی 65 هزار بیکار تحصیلکرده دارد/نرخ مشارکت در استان40.8 و درصد بیکاری10.4 درصد است - کاف نیوز