آذربایجان پیشگام اجرای بیانیه گام دوم انقلاب باشد - کاف نیوز