آذربایجان به ایران کمک‌های بشردوستانه ارسال می کند - کاف نیوز