آخرین آمار کرونایی منتشر نشده در آذربایجان شرقی - کاف نیوز