آتش 2 هکتار از مراتع کلیبر را خاکستر کرد - کاف نیوز