آتش ۱۱۰ هکتار از اراضی میانه را خاکستر کرد - کاف نیوز