آتش نشانان، قهرمانان گمنام آتش سوزی بازار تبریز - کاف نیوز